12.10.2017

Zapytanie o informację - centralnie zarządzane narzędzia klasy MDM oraz usługi wsparcia technicznego i gwarancyjnej

Zapytanie o informację w sprawie przygotowania warunków udziału w postępowaniu na zakup oraz wdrożenie centralnie zarządzanego narzędzia klasy MDM (Mobile Device Management) oraz świadczenie usług wsparcia technicznego i usług gwarancyjnych.

1. Zamawiający

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4.

2. Przedmiot planowanego zamówienia


Przedmiotem zapytania o informację jest przeprowadzenie badania rynku, którego efektem będzie  przygotowanie niezbędnych i równych warunków udziału w postępowaniu na zakup oraz wdrożenie centralnie zarządzanego narzędzia klasy MDM oraz świadczenie usług wsparcia technicznego i usług gwarancyjnych.

Analiza powinna w szczególności zawierać przygotowanie szczegółowych wytycznych i rekomendacji, w tym w zakresie:

a)    propozycji warunków udziału w postępowaniu w obszarze doświadczenia podmiotu ukazanych w Załączniku nr 1,
b)    propozycji warunków udziału w postępowaniu w obszarze kwalifikacji i doświadczenia personelu podmiotu ukazanych w Załączniku nr 1,

Szczegółowy opis proponowanych warunków w zakresie doświadczenia oraz kwalifikacji znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

3. Zasady uczestnictwa

Uczestnikami zapytania o informację mogą być wszyscy wykonawcy, zainteresowani pozyskaniem zamówienia, posiadający potencjał i doświadczenie w zakresie realizacji dostaw i wdrożeń centralnie zarządzanego narzędzia klasy MDM oraz świadczenie usług wsparcia technicznego i usług gwarancyjnych odpowiedni do realizacji zamówienia będącego przedmiotem  zapytania o informację.

Przystąpienie Uczestnika do zapytania o informację jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji przez Uczestnika w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień przez Zamawiającego.

Zamawiający nie ujawni w toku zapytania o informację ani po jego zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli uczestnik zapytania o informację, nie później niż wraz z przekazaniem informacji zamawiającemu, zastrzegł, że informacje te nie mogą być udostępniane innym podmiotom.

4. Miejsce i termin składania zgłoszeń


Aby wziąć udział w zapytaniu o informację należy wysłać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 uwagi i rekomendacje dotyczące projektowanych warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Załączniku nr 1 do Zamawiającego.

Uwagi i rekomendacje należy przesłać w terminie do 18.10.2017 r. do zamawiającego na adres: katarzyna.szubert@gaz-system.pl.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do uczestników zapytania o informację z prośbą o wyjaśnienie i/lub doprecyzowanie bądź rozszerzenie w formie pisemnej bądź ustnej zapisów zawartych w zgłoszeniu.

5. Osoba do kontaktu

Katarzyna Szubert, tel. 22 220 15 68, e-mail: katarzyna.szubert@gaz-system.pl

6. Informacje ogólne

a) Zapytanie o informację prowadzone jest w języku polskim.
b) Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia dla podmiotów uczestniczących w zapytaniu o informację.
c) Zapytanie o informację prowadzone będzie w formie indywidualnych rozmów telefonicznych.
d) Zapytanie o informację prowadzone jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
e) Udział w zapytaniu o informację nie spowoduje wykluczenia podmiotów biorących udział w dialogu, z udziału w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego.
f) O zakończeniu zapytania o informację Zamawiający poinformuje uczestniczące w nim podmioty i osoby.
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia  zapytania o informację na każdym jego etapie bez podania przyczyny.


Załącznik nr 1 – Proponowane warunki udziału w postępowaniu
Załącznik nr 2 – Zgłoszenie do udziału w zapytaniu o informację

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.