27.07.2017

GAZ-SYSTEM S.A. wraz z operatorami systemów współpracujących opublikował raporty z oceny zapotrzebowania na zdolność przyrostową

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności
w systemach przesyłowych gazu i uchylającym rozporządzenie (UE) nr 984/2013, GAZ-SYSTEM S.A. wraz z operatorami sąsiadujących systemów przesyłowych przeprowadził pierwszą ocenę zapotrzebowania rynku na zdolności przyrostowe.

Na podstawie otrzymanych niewiążących zgłoszeń operatorzy opracowali wspólne sprawozdania z oceny zapotrzebowania rynku. W raportach oszacowano potencjalne zapotrzebowanie na zdolność przyrostową w ramach danego systemu wejścia-wyjścia oraz określono, czy należy zainicjować realizację projektu zdolności przyrostowej. 

Wnioski z przeprowadzonego badania rynku na zdolności przyrostowe:

a)  Połączenie międzysystemowe Polska – Czechy: zgłoszone zapotrzebowanie na zdolność będzie mogło zostać zrealizowane w ramach planowanej rozbudowy połączenia Polska – Czechy (Stork II), dlatego nie ma konieczności inicjowania projektu zdolności przyrostowej.

Raport z badania zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy systemem przesyłowym Polski i Republiki Czeskiej, w trakcie którego  otrzymano zgłoszenia zapotrzebowania.

b) Połączenie międzysystemowe Polska – Litwa:  zgłoszone zapotrzebowanie na zdolność będzie mogło zostać zrealizowane w ramach planowanego połączenia Polska – Litwa (GIPL), dlatego nie ma konieczności inicjowania projektu zdolności  przyrostowej.

Raport z badania zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy systemem przesyłowym Polski i Litwy, w trakcie którego  otrzymano zgłoszenia zapotrzebowania.

c) Połączenie międzysystemowe Polska – Niemcy (Gaspool): w ramach procesu badania zapotrzebowania na zdolność przyrostową pomiędzy systemami przesyłowymi GAZ-SYSTEM S.A. i GASCADE (IP Mallnow) nie zgłoszono żadnego zapotrzebowania, dlatego projekt nie zostanie zainicjowany. Zdolność dostępna na tym połączeniu (część zdolności technicznej, która nie jest zarezerwowana) jest obecnie wystarczająca, aby pokryć potencjalne zapotrzebowanie na zdolność na połączeniu Polski z obszarem Gaspool w punkcie Mallnow.

Raport z badania zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy systemem przesyłowym Polski a GASPOOL, w trakcie którego nie otrzymano zgłoszeń zapotrzebowania.

d) Połączenie międzysystemowe Polska – Niemcy (Gaspool): w ramach procesu badania zapotrzebowania na zdolność przyrostową pomiędzy systemami GAZ-SYSTEM S.A.  i ONTRAS (IP GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS), zgłoszono zapotrzebowanie na zdolność przyrostową w punkcie wyjścia GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS, która przekracza obecnie dostępną zdolność (część zdolności technicznej, która nie jest zarezerwowana). W celu spełnienia oczekiwań uczestników rynku zainteresowanych zdolnością przyrostową na tym połączeniu, operatorzy podjęli decyzję o uruchomieniu fazy projektowania dla tego połączenia.

Raport z badania zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy systemem przesyłowym Polski a GASPOOL, w trakcie którego  otrzymano zgłoszenia zapotrzebowania.


Zachęcamy do zapoznania się z zasadami dotyczącymi przeprowadzania niewiążącego badania zapotrzebowania rynku na zdolności przyrostowe, które zostały opublikowane w zakładce Procedura incremental.

Raporty z badania zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową są również dostępne do pobrania na stronach ENTSOG.

 

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.