09.06.2017

GAZ-SYSTEM uruchamia Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy

31 maja br. GAZ-SYSTEM dokonał odbioru końcowego Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy (LWG) w Hołowczycach na Podlasiu. To pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Będzie wykorzystywany w procesie wzorcowania gazomierzy służących do pomiaru objętości gazu w rozliczeniach z klientami.

– Projekt budowy LWG składał się z dwóch części: badawczo-rozwojowej oraz wdrożeniowej. W pierwszej zostało zaprojektowane, a w drugiej wybudowane stanowisko pomiarowe, które jest najważniejszą częścią Laboratorium. Umożliwia ono wzorcowanie gazomierzy gazem ziemnym w warunkach najbardziej zbliżonych do tych, jakie panują w systemie przesyłowym, czyli przy wysokim ciśnieniumówi Tomasz Jakubiak, Kierownik LWG w Hołowczycach.

LWG w Hołowczycach posiada możliwość pracy w dwóch trybach:
• otwartym (co oznacza, że gaz pobierany jest z sieci, a przepływ regulowany jest przez tłocznię gazu),
• zamkniętym (gdy przepływ wymuszany jest przez specjalną sprężarkę).

Dotychczas wzorcowanie gazomierzy na wysokim ciśnieniu możliwe było tylko za granicą. Powodowało to nie tylko wzrost kosztów, które mogły przekroczyć wartość samego gazomierza, ale również wydłużenie czasu oczekiwania na zakończenie usługi. – Poza oferowaniem usług komercyjnych Laboratorium będzie prowadziło również systematyczną działalność badawczo-rozwojową dotyczącą przepływu gazu, metrologii oraz armatury stosowanej w systemie przesyłowymdodaje Aneta Korda-Burza, p.o. Dyrektora Pionu Laboratoriów GAZ-SYSTEM.

Pozwolenie na użytkowanie obiektu dla części budowlanej uzyskano już w grudniu 2014 r. Następnie realizowane były skomplikowane prace związane z rozruchem i konfiguracją stanowiska do wzorcowania. We wrześniu 2016 r. inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego przeprowadzili kontrole systemu sterowania i systemów zabezpieczeń, poddając testom wszystkie kluczowe urządzenia zabudowane w układzie technologicznym. W październiku jednostka notyfikowana „UDT-CERT wydała tzw. „Certyfikat Zgodności”, zakończony wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń laboratorium.

Ostatnim etapem prac, który miał miejsce od marca do maja br., była szczegółowa weryfikacja dokumentacji inżynierskiej (powykonawczej), która potwierdziła spełnienie wszystkich warunków określonych w umowie z konsorcjum firm wykonawczych: Techmadex S.A., Atrem S.A. i GP Energia Sp. z o.o.

Budowa Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy była realizowana w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-14-086/09-00 i UDA-POIG.04.01.00-14-086/09-00 dla działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” osi priorytetowej 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” oraz działania 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” osi priorytetowej 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata 2007-2013.

W grudniu 2009 r. GAZ–SYSTEM S.A. podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto-zamkniętym”. Dzięki środkom unijnym z POIG możliwe było uzyskanie refundacji ponad 35% kosztów budowy Laboratorium w łącznej wysokości około 10 mln zł. W części finansowej i sprawozdawczej ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w drugim półroczu 2017 roku.

***
Osoba do kontaktu:
Tomasz Pietrasieński
Rzecznik Prasowy GAZ-SYSTEM
tel. 22 220 18 12 , tel. kom. 885 888 849
e-mail: pr@gaz-system.pl

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.