27.03.2017

Kolejny krok w stronę terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej

GAZ-SYSTEM zakończył postępowanie na wybór wykonawcy Studium Wykonalności terminalu FSRU wraz z pracami przygotowawczymi. Do końca roku poznamy jego wyniki.

Studium Wykonalności FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) obejmuje swoim zakresem przygotowanie do realizacji inwestycji pozwalającej na dostawy skroplonego gazu ziemnego do Polski w wielkości od 4,1 nawet do 8,2 mld m3. Analizowana jednostka, poza usługą podstawową polegającą na dostarczaniu gazu ziemnego po regazyfikacji do krajowej sieci przesyłowej, świadczyć może również m.in. usługi przeładunku i bunkrowania, tzn. „tankowania” statków napędzanych LNG. Jako potencjalną lokalizację terminalu wskazano rejon Zatoki Gdańskiej.

8 marca 2017 r. GAZ-SYSTEM zakończył prace komisji nad weryfikacją zgodności złożonych ofert z wymaganiami opisanymi w SIWZ oraz przekazał informację o wyborze wykonawcy. Zgodnie z regulaminem, podmioty uczestniczące w postępowaniu mogły składać ewentualne odwołania do 21 marca br. Trwają intensywne prace nad finalizacją postępowania – intencją zamawiającego jest zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą jeszcze w marcu.

W postępowaniu udział wzięło osiem podmiotów. Pozwoliło to zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty cenowej, po spełnieniu bardzo restrykcyjnych wymogów odnośnie zarówno doświadczenia w realizacji tego typu projektów, jak i wykazania odpowiednich kwalifikacji kadry ekspertów nadzorujących poszczególne etapy prac nad dokumentem.

Zakończenie prac i odbiór Studium Wykonalności przewidziano na listopad br. W przypadku podjęcia przez GAZ-SYSTEM pozytywnej decyzji inwestycyjnej, rozpoczęcie działalności operacyjnej FSRU planowane jest na pierwszą połowę 2021 r.

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wraz z niezbędną rozbudową sieci to blisko 3 mld złotych.

Po uruchomieniu terminalu LNG w Świnoujściu zaobserwowano bardzo pozytywną reakcję rynku konsumującego z roku na rok coraz większe ilości gazu ziemnego – również w postaci LNG. 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.