13.02.2017

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu techniczego

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w sprawie przygotowania postępowania o generalną realizację inwestycji pod nazwą „Przyłączenie do sieci przesyłowej planowanych do wybudowania urządzeń i instalacji gazowych bloku parowo – gazowego w obiekcie elektrociepłowni Żerań”

1. Organizator dialogu

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4.
Organizator dialogu technicznego jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Konieczność budowy nowych gazociągów oraz obiektów gazowniczych czyni z naszej Spółki bardzo istotnego Inwestora na polskim rynku gazowym.

W związku z powyższym GAZ-SYSTEM S.A. dąży do budowania dobrych relacji z potencjalnymi Wykonawcami, poprzez zebranie ich doświadczeń, dobrych praktyk i zaimplementowanie ich w dokumentach przetargowych, tak aby urealnić cały proces inwestycyjny i zidentyfikować ewentualne ryzyka projektowe. Czyni to m.in. poprzez przedmiotowy dialog techniczny.

Uwaga! Niniejszy dialog techniczny nie jest postępowaniem przetargowym, a stanowi etap przygotowań do przyszłych postępowań zakupowych.

2. Podstawa prawna

Dialog prowadzony jest zgodnie z art. 31 a i b Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Nr 2164, ze zm.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w celu pozyskania informacji użytecznej przy przygotowaniu przedmiotowego zamówienia.

3. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem planowanego postępowania przetargowego będzie zawarcie umowy na realizacje inwestycji obejmującej:
a. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4MPa o długości ok. 10 km, relacji Rembelszczyzna – EC Żerań wraz z infrastrukturą towarzyszącą (min. Systemem ochrony katodowej)
b. budowę układu włączeniowego do Węzła Rembelszczyzna wraz układem śluzy nadawczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (min. Instalacją AKP, instalacją elektryczną),
c. zaprojektowanie, uzyskanie zgód administracyjnych i wykonanie ogrodzenia oraz systemu ochrony obiektowej dla działki 263/3 przyległej do istniejącego terenu Węzła Rembelszczyzna zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 17 do OPZ,
d. budowę stacji gazowej w/c o przepustowości Q=160 000 m3/h wraz z układem śluzy odbiorczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (min. Instalacją AKP, instalacją elektryczną),
e. budowę przyłączy energetycznych,
f. aktualizację systemu nadzoru, wizualizacji i sterowania węzła Rembelszczyzna
o wszystkie nowe elementy węzła przesyłowo – regulacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem systemu ESD, kurków, zaworów regulacyjnych, pomiarów,
g. budowę dróg dojazdowych i zjazdów z dróg publicznych,
h. wykonanie nasadzeń zastępczych według zakresu zamieszczonego w załączniku nr 20 „zakres nasadzeń zastępczych w Lasach Miejskich oraz zapisów decyzji Pozwolenia na Budowę, przy zachowaniu i zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 21_zasady hodowli lasu. Nasadzenia te mają być zrealizowane w kompleksie leśnym miedzy ulicami Wałuszewska i Insurekcji w dzielnicy Białołęka nr działki 4/54 obręb 1704, 4-17-04.
i.  uzyskanie ostatecznych decyzji Pozwoleń na Użytkowanie,
j.  przekazanie całości inwestycji do eksploatacji.

4. Skrócona charakterystyka inwestycji

Dla części liniowej oraz obiektowej przygotowane zostały odrębne opracowania projektowe. Część prac realizowana będzie w bezpośredniej bliskości istniejącej infrastruktury gazowej wysokiego ciśnienia. Wykonawca zobowiązany będzie przy tym do stosowania specjalistycznych procedur oraz sposobu realizacji.

Część liniowa
Roboty stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą w terenie zurbanizowanym, na terenach uprzemysłowionych, a gazociąg w części liniowej na znacznej swojej długości zlokalizowany jest wzdłuż Kanału Żerańskiego. W wybranych przypadkach wymusza to stosowanie specjalistycznych rozwiązań oraz sposobów wykonania. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania z dokumentacją przetargową, w tym m.in.:
a) Projektem Organizacji Robót;
b) STWiORB;
c) Decyzją Środowiskową;
d) pozwoleniami wodno-prawnymi.
Realizacja inwestycji wymaga stosowania metod bezwykopowych, w tym mikrotuneling i HDD. Z uwagi na dotrzymanie terminu realizacji całego zamierzenia budowlanego należy rozpatrzeć  równoległe w czasie wykonywanie kilku przejść metodami bezwykopowymi.
Realizacja części liniowej na terenie EC Żerań będzie wymagała współpracy z inwestycjami towarzyszącymi budowie bloku parowo-gazowego, co będzie się wiązało z ograniczeniami realizacyjnymi oraz  etapowaniem inwestycji na terenie EC Żerań. Prace będą mogły być realizowane tylko w okresie letnim odnośnie części liniowej.
W przypadku nakładania się terminów obydwu inwestycji prace w zakresie budowy części liniowej gazociągu będą mogły być prowadzone tylko z wody. Szczegóły techniczne dotyczące realizacji tych prac umieszczono w dokumentacji projektowej.

Część obiektowa
Układ włączeniowy wraz z układem śluzy nadawczej pozwala na włączenie przedmiotowego gazociągu DN 500 do istniejącej instalacji technologicznej zlokalizowanej na terenie węzła Rembelszczyzna. Składają się z gazociągów technologicznych, rurociągów wydmuchowych, rurociągów azotu wraz z wymaganą armaturą i wyposażeniem technologicznym. W ramach układu włączeniowego wraz ze śluzą nadawczą konieczne będą do wykonania roboty w zakresie branż: technologicznej; architektoniczno-budowlanej; drogowej; urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych; sieci telekomunikacyjnej oraz AKPiA.
Stacja gazowa o przepustowości projektowej QD = 160 000 m3/h wraz ze śluzą odbiorczą zostanie zlokalizowana na terenie zakładu EC Żerań. Stacja będzie pełniła rolę pomiaru rozliczeniowego oraz regulacji strumienia gazu. W ramach swoich funkcji wypełniała będzie również pomiar jakościowy paliwa poprzez analizę chromatograficzną oraz pomiar punktu rosy.
W ramach stacji gazowej wraz ze śluzą odbiorczą konieczne będą do wykonania roboty w zakresie branż: technologicznej; architektoniczno-budowlanej (w tym dwa kontenery); drogowej; urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych; sieci telekomunikacyjnej oraz AKPiA

5. Cel

Celem dialogu technicznego jest zebranie doświadczeń Wykonawców, tym samym skonfrontowanie potrzeb Zamawiającego z możliwościami realizacyjnymi Wykonawców.

Informacje przekazane przez Uczestników dialogu technicznego mogą być przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA wykorzystane przy formułowaniu opisu przedmiotu zamówienia, zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy.

Zamawiający w szczególności dąży do ustalenia jakie są rzeczywiste terminy zakończenia etapów oraz całej inwestycji w odniesieniu do doświadczenia ewentualnego Wykonawcy, jakie warunki realizacyjne powinny być przyjęte, aby bezpiecznie i w terminie zakończyć inwestycje, jakie są możliwości na przyspieszenie procesu inwestycyjnego. 

Będziemy wdzięczni za przekazane nam przez Państwa - profesjonalistów na rynku Wykonawców inwestycji gazowych– informacje (w formie wypełnienia załączonej ankiety i/lub w formie uwag dodatkowych), które pozwolą nam zoptymalizować zarówno harmonogram inwestycji jak również sam proces udzielenia zamówienia.

6. Uczestnicy dialogu

Uczestnikami dialogu mogą być wszyscy Wykonawcy, zainteresowani pozyskaniem zamówienia o generalną realizację inwestycji, posiadający odpowiedni potencjał do realizacji zamówienia będącego przedmiotem dialogu i doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji, o której mowa powyżej.

Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji przez Organizatora w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

W sytuacji udostępnienia informacji zawierających tajemnicę handlowa, w każdym przypadku udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

7. Dialog

Aby wziąć udział w prowadzonym dialogu technicznym należy zapoznać się z zamieszczoną, w ogłoszeniu dialogu dokumentacją techniczną oraz wypełnić Ankietę stanowiącą załącznik do niniejszej Informacji i odesłać ją do Organizatora dialogu. Ankietę prosimy wypełnić w wersji elektronicznej – nie jest wymagane przekazywanie jej w wersji pisemnej.

Organizator dialogu zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Uczestników dialogu z prośbą o wyjaśnienie i/lub doprecyzowanie bądź rozszerzenie w formie pisemnej bądź ustnej zapisów zawartych w ankiecie.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać do Organizatora dialogu w terminie do 23 lutego 2017 roku na adres: adam.jankowski@gaz-system.pl

Informacje, które Państwo umieszczą w ankiecie, zostaną szczegółowo przeanalizowane i wykorzystane przy przygotowywaniu przetargu o generalną realizacje inwestycji pod nazwą
„Przyłączenie do sieci przesyłowej planowanych do wybudowania urządzeń i instalacji gazowych bloku parowo – gazowego w obiekcie elektrociepłowni Żerań”

8. Informacje ogólne

a) Dialog techniczny prowadzony jest w języku polskim.
b) Organizator dialogu nie przewiduje wynagrodzenia dla podmiotów uczestniczących w dialogu technicznym.
c) Dialog prowadzony jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

UWAGA!!!
Inwestycja będzie realizowana w formule Dostaw Inwestorskich obejmujących dostawy rur dn 500, łuków indukcyjnych oraz armatury (zawory kulowe oraz zasuwy klinowe) od DN 200 łącznie do DN 500.

  • Dostawa materiałów (min. rur, armatury itp.) wymaganych do realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, z wykluczeniem materiałów objętych Dostawami Inwestorskimi (rur dn 500, łuków indukcyjnych oraz armatury (zawory kulowe oraz zasuwy klinowe) od DN 200 łącznie do DN 500)  oraz „rur Zamawiającego” leży po stronie Wykonawcy robót. Rury będące własnością Zamawiającego („rury Zamawiającego”) wykorzystywane do realizacji inwestycji to rury stalowe przewiertowo-osłonowe o łącznej długości powyżej 43,5 m (określone m.in.  w dokumencie F944-PW-GAZ-OL-OG-0101 dokumentacji projektowej w pkt 2.8 zbiorcze zestawienie materiałów w pozycji 8.1) oraz rury stalowej o średnicy 711 mm długości min 3 m, będącej elementem układu właczeniowego, ujętego na rysunku RP3290.16.0001.05.03.00.2.011 dokumentacji projektowej.
  • Dostawy Inwestorskie będą przekazywane przez Dostawcę do  magazynów (dla armatury) i placów składowych (dla rur i łuków), które ma zapewnić Wykonawca, w rejonie tłoczni Rembelszczyzna. Transport do tych placów będzie zapewniony przez Dostawcę.

 

Załączniki:

Załącznik 1. Dokumentacja projektowa: część 1, część 2, część 3, na którą składa się projekt budowlany i projekt wykonawczy

Załącznik 2. Ankieta

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. jest też właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015 - 2025 GAZ-SYSTEM S.A. planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.
W latach 2009 - 2015 GAZ-SYSTEM S.A. zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.