06.02.2017

Dialog techniczny - przygotowanie postępowania ws. sprzętu do prac w technologii hermetycznej

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w sprawie przygotowania postępowania ws. sprzętu do prac w technologii hermetycznej w zakresie średnic DN500, DN700, DN800 i ciśnieniu MOP do 8,4 MPa Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.            

1. Organizator dialogu

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4.

Organizator dialogu technicznego jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Konieczność prowadzenia bezpiecznej eksploatacji obiektów sieci przesyłowej oraz zapewnienie dostaw paliwa gazowego do odbiorców nakłada obowiązek na naszą Spółkę prowadzenia działań mających na celu usuwanie awarii na obiektach przesyłowych.

W związku z powyższym GAZ-SYSTEM S.A. dąży do zapewnienia działań mających na celu, prowadzenie eksploatacji w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie systemu ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenie prac w technologii hermetycznej na gazociągach wysokiego ciśnienia o średnicach: DN 500, DN700 i DN800 i i ciśnieniu MOP do 8,4 MPa.
Uwaga! Niniejszy dialog techniczny nie jest postępowaniem przetargowym, a stanowi etap przygotowań do przyszłych postępowań zakupowych.

2. Podstawa prawna
Dialog prowadzony jest zgodnie z art. 31 a  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w celu pozyskania informacji użytecznej przy przygotowaniu przedmiotowego zamówienia.

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem planowanego postępowania będzie zawarcie umowy na zakup sprzętu do prac w technologii hermetycznej dla gazociągów w zakresie średnic DN500, DN700, DN800 i ciśnieniu MOP do 8,4 MPa.

4. Cel
Celem dialogu technicznego jest umożliwienie Zamawiającemu zapoznania się z najlepszymi, najkorzystniejszymi i najnowszymi rozwiązaniami oraz osiągnięciami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi na rynku dostawców maszyn i urządzeń stosowanych w pracach prowadzonych w technologii hermetycznej, a także skonfrontowanie potrzeb Zamawiającego z dostępnym na rynku urządzeniami.

Informacje przekazane przez Uczestników dialogu technicznego zostaną przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA wykorzystane przy formułowaniu opisu przedmiotu zamówienia, zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy.
Zamawiający w szczególności dąży do ustalenia w jakim stopniu potrzeby Zamawiającego opisane w załącznikach zapewniają wysoki standard wykonania prac i optymalny bilans ceny i jakości.

Będziemy wdzięczni za przekazane nam przez Państwa - profesjonalistów na rynku dostawców urządzeń stosowanych w technologii hermetycznej – informacje (w formie wypełnienia załączonej ankiety i/lub w formie uwag dodatkowych), które pozwolą nam zoptymalizować specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jak również sam proces udzielenia zamówienia, w tym weryfikacji wykonawców, wyboru najkorzystniejszej oferty itp.

5. Uczestnicy dialogu
Uczestnikami dialogu mogą być wszyscy Wykonawcy, zainteresowani pozyskaniem zamówienia polegającego na doposażeniu w sprzęt do prac w technologii hermetycznej dla gazociągów w zakresie średnic DN500, DN700, DN800 i ciśnieniu MOP do 8,4 MPa, posiadający odpowiedni potencjał do realizacji zamówienia będącego przedmiotem dialogu i doświadczenie w realizacji dostaw materiałów, sprzętu, o którym mowa powyżej.
Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji przez Organizatora w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.
W sytuacji udostępnienia informacji zawierających tajemnicę handlowa, w każdym przypadku udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

6. Dialog
Aby wziąć udział w prowadzonym dialogu technicznym należy wypełnić Ankietę stanowiącą załącznik do niniejszej Informacji i odesłać ją do Organizatora dialogu. Ankietę prosimy wypełnić w wersji elektronicznej – nie jest wymagane przekazywanie jej w wersji pisemnej.

Organizator dialogu zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Uczestników dialogu z prośbą o wyjaśnienie i/lub doprecyzowanie bądź rozszerzenie w formie pisemnej bądź ustnej zapisów zawartych w ankiecie.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać do Organizatora dialogu w terminie do 23 lutego 2017 roku na adres: adrianna.buczkowska@gaz-system.pl.

Informacje, które Państwo umieszczą w ankiecie, zostaną szczegółowo przeanalizowane i wykorzystane przy przygotowywaniu przetargu w zakresie dostawy sprzętu do prac w technologii hermetycznej w zakresie średnic od DN500, DN700, DN800 i ciśnieniu MOP do 8,4 MPa Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A..

7. Informacje ogólne

a) Dialog techniczny prowadzony jest w języku polskim.
b) Organizator dialogu nie przewiduje wynagrodzenia dla podmiotów uczestniczących w dialogu technicznym.
c) Dialog prowadzony jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań

ANKIETA dotycząca sprzętu do prac w technologii hermetycznej w średnicach gazociągów DN500, DN700, DN800 i ciśnieniu MOP do 8,4 MPa


GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.