20.12.2016

Zapytanie o informację (RFI – REQUEST FOR INFORMATION)

Zapytanie o informację w sprawie zamówienia na realizację pracy badawczej w zakresie usunięcia zwarć złączy izolujących

1. Zamawiający

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4.

2. Przedmiot zapytania

Przedmiotem zapytania o informację jest przeprowadzenie badania rynku, którego efektem będzie przygotowanie i wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia na realizację projektu badawczo-rozwojowego polegającego na znalezieniu skutecznej metody usunięcia zwarć elektrycznych na złączach izolujących w szczególności:

a) Na przetestowaniu innowacyjnego rozwiązania usuwającego trwale zwarcia na złączach izolujących bądź na przygotowaniu i przeprowadzeniu próbnego tłokowania wykorzystującego tłok czyszczący z magnesami neodymowymi lub tradycyjny tłok czyszczący na gazociągu DN 500, MOP 8.4 MPa relacji Gustorzyn- Reszki-Kosakowo,

b) zbadaniu składu chemicznego zanieczyszczeń występujących na badanym gazociągu,

c) Wykonanie raportu podsumowującego całość przeprowadzonych prac,
Szczegółowy opis przedmiotu planowanego zamówienia stanowi Załącznik nr 2a, 2b i 2c do niniejszej informacji.

3. Zasady uczestnictwa

Uczestnikami zapytania o informację mogą być wszyscy wykonawcy, zainteresowani pozyskaniem zamówienia, posiadający potencjał i doświadczenie w zakresie realizacji prac związanych z usuwaniem namagnesowania gazociągów i złącz izolujących lub z tłokowaniem gazociągu przy użyciu tradycyjnych tłoków czyszczących lub/i tłoków wyposażonych w magnesy neodymowe odpowiedni do realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania o informację.

Przystąpienie Uczestnika do zapytania o informację jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji przez Zamawiającego w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień.

Zamawiający nie ujawni w  toku zapytania o informację ani po jego zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli uczestnik zapytania o informację, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu zastrzegł, że informacje te nie mogą być udostępniane innym podmiotom.

4. Miejsce i termin składania zgłoszeń

Aby wziąć udział w zapytaniu o informację należy wypełnić i odesłać do Zamawiającego zgłoszenie stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
Wypełnione zgłoszenie należy przesłać do Zamawiającego pisemnie w terminie do końca stycznia 2017 roku na adres: Operator Gazociągów Przesyłowych  GAZ-SYSTEM SA ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa lub e-mailem na adres: aleksander.arciszew1@gaz-system.pl.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do uczestników zapytania o informację z prośbą o wyjaśnienie i/lub doprecyzowanie, bądź rozszerzenie w formie pisemnej bądź ustnej zapisów zawartych w zgłoszeniu.

5. Osoba do kontaktów

Aleksander Arciszewski
Nr telefonu: 22 220 18 55, 607 439 718
Adres e-mail: aleksander.arciszew1@gaz-system.pl

6. Informacje ogólne

a) Zapytanie o informację prowadzone jest w języku polskim.
b) Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia dla podmiotów uczestniczących w dialogu technicznym.
c) Zapytanie o informację prowadzone będzie w formie indywidualnych spotkań w siedzibie Zamawiającego.
d) Zapytanie o informację prowadzone jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
e) Udział w zapytaniu o informację nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.
f) O zakończeniu zapytania o informację Zamawiający poinformuje uczestniczące w nim podmioty i osoby.
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia  zapytania o informację na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie
Załącznik nr 2a - Opis przedmiotu planowanego zamówienia dla odcinka nr 1 gazociągu
Załącznik nr 2b - Opis przedmiotu planowanego zamówienia dla odcinka nr 2 gazociągu
Załącznik nr 2c - Opis przedmiotu planowanego zamówienia dla odcinka nr 3 gazociągu

Niniejsze Zapytanie o informację nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, ani ogłoszeniem w jakimkolwiek trybie prowadzenia zakupowego postępowania niepublicznego. Zapytanie ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.