06.06.2016

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO w sprawie zamówienia  na  dostawę systemu zabezpieczeń LOTO (Lockout/Tagout)  wraz z opracowaniem niezbędnych wytycznych umożliwiających zaimplementowanie sytemu na obiektach  Terminalu LNG oraz Tłoczni Gazu Goleniów.

1. Organizator dialogu
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.
Organizator dialogu technicznego jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie siecią przesyłową gazu ziemnego w Polsce.

2. Podstawa prawna
Zgodnie z art. 31 a, b, c Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.)Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w celu pozyskania informacji, które mogą być wykorzystane do opisu przedmiotu zamówienia, opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, treści umowy oraz szacowania wartości zamówienia.

3. Wstępny opis przedmiotu planowanego zamówienia
Przedmiotem zamówienia będzie przeprowadzenie spotkań i programu pilotażowego wprowadzającego system LOTO Lockout/Tagout (służący do zabezpieczania instalacji technologicznej w trakcie prowadzonych napraw/remontów i konserwacji instalacji, armatury i urządzeń przed przypadkowym uruchomieniem przez nieupoważnione osoby), na obiektach: Terminal LNG oraz Tłocznia Gazu Goleniów. W zakres zamówienia wchodzić będzie w szczególności:
• na podstawie wizyt terenowych, opracowanie i udokumentowanie zasad dla systemu LOTO określających zakres i cel programu;
• stworzenie wykazu źródeł niebezpiecznej energii, wraz z dostosowaniem odpowiednich procedur oraz określenia zakresów odpowiedzialności;
• dostawa narzędzi do blokowania i oznaczeń ostrzegawczych niezbędnych do realizacji procedur LOTO;
• szkolenie personelu podczas wdrażania systemu;
• system zabezpieczeń dla branży elektrycznej obejmować będzie między innymi elementy:

  • rozdzielnic na napięcie znamionowe 110kV, 15kV, 6kV, 0,4kV oraz 110VDC. Przy czym główne wyłączniki w rozdzielnicach 6kV oraz 0,4kV wykonane są na członach wysuwnych przystosowanych do zakładania blokady (kłódka, itp.). Wyłączniki po stronie 15kV, 0,4kV są już przystosowane do zakładania blokad na mechanizm załączający wyłącznika znajdującego się w pozycji „Wyłączony”. Pozostałe zabezpieczenia po stronie 0,4kV to wyłączniki typu „S” (1,2 3 i 4P).
  • układu sterowania dla branży elektrycznej – rozwiązania blokowania układu sterowania (łączniki krzywkowe np. typu SOD, przyciski np. typu NEF-30, itp.)

• system zabezpieczeń armatury gazowej na instalacji gazowej wysokiego ciśnienia o średnicach od DN25 do DN1050 obejmować będzie miedzy innymi elementy:

  • zawory  kulowe i zasuwy z napędem ręcznym;
  • zawory kulowe z napędem elektrycznym, pneumatycznym i elektrohydraulicznym;
  • zawory MOV;
  • zawory ręczne CSO, CSC, CSP,NO, NC;
  • zawory blokadowe FO i FC.

4. Uczestnicy dialogu
Uczestnikami dialogu mogą być wszystkie podmioty lub osoby, zainteresowane pozyskaniem zamówienia na dostawę systemu zabezpieczeń LOTO( Lockout/Tagout) wraz z opracowaniem niezbędnych wytycznych umożliwiających zaimplementowanie sytemu na obiektach Terminalu LNG oraz Tłoczni Gazu Goleniów posiadające odpowiedni potencjał do realizacji zamówienia, które wykażą się następującym doświadczeniem:
 - w okresie ostatnich trzech lat należycie wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na  wprowadzaniu systemu LOTO w firmie działającej w przemyśle gazowniczym, petrochemicznym, chemicznym, energetycznym lub produkcji przemysłowej, posiadającej wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i  higieną pracy - BS OHSAS 18001 lub równoważny.

Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji przez Organizatora dialogu w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

Organizator nie ujawni w toku Dialogu ani po jego zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli uczestnik Dialogu, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Organizatorowi, zastrzegł że informacje te nie mogą być udostępniane innym podmiotom.

5. Dialog techniczny
Celem dialogu technicznego jest umożliwienie Organizatorowi zapoznania się z najlepszymi, najkorzystniejszymi i najnowszymi rozwiązaniami na rynku w zakresie implementacji systemu zabezpieczeń LOTO (Lockout/Tagout)  na obiektach Organizatora.

Aby wziąć udział w dialogu technicznym należy wypełnić i odesłać do Organizatora dialogu Ankietę stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej informacji oraz Zobowiązanie do zachowania poufności, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wypełnioną Ankietę oraz podpisane Zobowiązanie należy przesłać do Organizatora dialogu w terminie do 20 czerwca  2016 roku na adres: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, lub e-mailem na adres: szymon.koczorowski@gaz-system.pl lub faxem na nr: +48 61 854 43 52.

Organizator na podstawie zgłoszeń zaprosi Uczestników na wizje lokalne w obiektach Terminalu LNG oraz Tłoczni Gazu Goleniów Uczestników, którzy spełnią warunki określone w punkcie 4. niniejszej Informacji oraz podpiszą oświadczenie o zachowaniu o poufności.

Wizje lokalne zostaną przeprowadzone nie wcześniej niż 27 czerwca 2016 r. O dokładnym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Uczestnicy spełniający warunki określone w niniejszej Informacji zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany w Ankiecie adres e-mail. 

Po odbyciu wizji lokalnych Uczestnicy zostaną zaproszeni na indywidualne spotkania, na których będą proszeni o prezentację proponowanych rozwiązań w zakresie objętym planowanym zamówieniem.

Przed terminem przeprowadzenia indywidualnych spotkań Uczestnikom spełniającym warunki Organizator przekaże drogą elektroniczną wymagany zakres prezentacji oraz w ewentualne dodatkowe materiały i informacje pozwalające przygotować się do spotkania.

Organizator dialogu zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do uczestników dialogu z prośbą o wyjaśnienie i/lub doprecyzowanie bądź rozszerzenie w formie pisemnej bądź ustnej informacji podanych w Ankiecie lub uzyskanych podczas spotkań.

6. Informacje ogólne
a) Dialog techniczny prowadzony jest w języku polskim i ma charakter jawny.
b) Organizator dialogu nie przewiduje wynagrodzenia dla podmiotów uczestniczących w dialogu technicznym.
c) Dialog prowadzony będzie w formie indywidualnych spotkań w siedzibie Organizatora.
d) Dialog prowadzony jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
e) Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie.
f) Potencjalni wykonawcy biorący udział w dialogu technicznym nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 1 Pzp, brzmiącym: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;”
g) O zakończeniu dialogu Organizator poinformuje uczestniczące w nim podmioty i osoby.
h) Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
i) Osoba o kontaktów ze strony Organizatora:
Szymon Koczorowski
Nr telefonu:  +48 61 854 43 58
Adres e-mail: szymon.koczorowski@gaz-system.pl

Załączniki:

Załącznik 1. Ankieta

Załącznik 2. Zobowiązanie

Treść ogłoszenia

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.