19.10.2015

GAZ-SYSTEM S.A. oraz PJSC "UKRTRANSGAZ" opracowali Studium Wykonalności dla połączenia międzysystemowego Polska – Ukraina

 

Operatorzy systemów przesyłowych Polski i Ukrainy - GAZ-SYSTEM S.A. i PJSC "UKRTRANSGAZ" zakończyli prace nad Studium Wykonalności dla połączenia integrującego systemy przesyłowe obu krajów. Zgodnie z zapisami umowy o współpracy zawartej między GAZ-SYSTEM S.A. i PJSC "UKRTRANSGAZ" w grudniu 2014 r., Studium Wykonalności będzie stanowić podstawę do podjęcia dalszych decyzji w zakresie rozwoju transgranicznych zdolności przesyłowych pomiędzy Polską i Ukrainą.

Prace nad studium wykonalności zostały podsumowane w dniach 8 - 9 października br. we Lwowie, gdzie miało miejsce spotkania przedstawicieli GAZ-SYSTEM S.A. i PJSC "UKRTRANSGAZ". W trakcie spotkania podjęto ustalenia w zakresie technicznych i biznesowych założeń projektu. Przeprowadzone analizy i końcowe rekomendacje Studium wykonalności będą stanowić podstawę do określenia dalszych działań związanych z realizacją projektu inwestycyjnego.

Planowane połączenie gazowe Polska – Ukraina zakłada budowę nowego gazociągu pomiędzy węzłami Hermanowice na terytorium Polski i Bliche Volytsia - Granica na terytorium Ukrainy. Łączna długość gazociągu to około 112 km. Dla prawidłowego funkcjonowania interkonektora niezbędne będzie wybudowanie Tłoczni Strachocina, a także gazociągów: Hermanowice – Strachocina, Strachocina – Pogórska Wola, Pogórska Wola – Tworzeń i Tworóg – Tworzeń.

Strony przewidują możliwość zakończenia realizacji projektu na 2019/2020 rok.

Głównym celem połączenia systemów Polski i Ukrainy jest dywersyfikacja źródeł dostaw gazu dla Ukrainy oraz dalsza integracja systemów przesyłowych i rynkow gazu w regionie Europy Wschodniej. Wstępnie zakłada się, że dzięki nowemu połączeniu możliwe będzie zwiększenie zdolności eksportowych gazu z Polski w kierunku Ukrainy w ilościach do 21,9 mln m3/d (od ok. 5 mld m 3/rok do 8 mld m3/rok w zależności od technicznych warunków transportu gazu w systemach przesyłowych). Realizacja projektu pozwoli również na przesyłanie gazu z kierunku Ukrainy do Polski w ilości do około 19,2 mln m3/d (od ok. 5 mld m 3/rok do 7 mld m3/rok w zależności od technicznych warunków transportu gazu w systemach przesyłowych).

Powstanie nowych możliwości przesyłowych przełoży się na wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz dywersyfikację dostaw i źródeł gazu dla Ukrainy, poprzez terytorium Polski. Przewidywane korzyści, które z realizacji tego projektu osiągnie Polska to zwiększanie zdolności eksportowych oraz utworzenie warunków do zwiększania stopnia wykorzystania zdolności przesyłowych systemu przesyłowego. Dzięki projektowanemu połączeniu międzysystemowym Polska oraz inne kraje UE uzyskają także dostępu do magazynów gazu na Ukrainie. Zwiększenie przepustowości połączenia na granicy Polski i Ukrainy pozwoli na utworzenie korytarza transportowego wspomagającego integrację regionalnego rynku gazu ziemnego, a także do wzmocnienia solidarności energetycznej pomiędzy krajami UE i Wspólnoty Energetycznej.

Gazowy Korytarz Północ - Południe

Integracja polskiego systemu przesyłowego z systemem ukraińskim jest elementem gazowego Korytarza Północ – Południe łączącego Terminal LNG w Świnoujściu z krajami Europy Środkowej i Wschodniej poprzez systemy przesyłowe poszczególnych państw i transgraniczne połączenia. Jego celem jest stworzenie elastycznie funkcjonującej infrastruktury przesyłowej w poszczególnych państwach łączącej Europę Zachodnią, Europę Środkowo-Wschodnią i kraje bałtyckie.

GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczął już realizację inwestycji w polskim systemie przesyłowym w ramach gazowego Korytarza Północ – Południe. W ramach tych działań zostanie rozbudowany system przesyłowy w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Inwestycje te zostały zakwalifikowane przez Komisję Europejską jako projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI – Project of Common Interest).

GAZ-SYSTEM S.A. od 1 listopada 2012 roku realizuje usługę transportu gazu przez punkt Hermanowice w kierunku Ukrainy. Obecnie usługa ta jest realizowana na zasadach przerywanych, co oznacza, że może być przerwana lub ograniczona ze względu na niekorzystne warunki rozpływu gazu w sieciach polskiej lub ukraińskiej. Maksymalna techniczna możliwość przesyłu gazu przez punkt Hermanowice w kierunku Ukrainy, przy sprzyjających technicznie warunkach rozpływu gazu w systemach obydwu krajów, wynosi aktualnie do 1,5 mld m3/rok.
GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.