Metodologia wyznaczania zdolności przesyłowej

Poniżej zamieszczamy informację o zasadach określania dostępnej zdolności przesyłowej w strefach wejścia i wyjścia z systemu przesyłowego.

W SWI stosuje się definicje zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (dalej Rozporządzenie Unii Europejskiej) oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie funkcjonowania systemu przesyłowego (dalej Rozporządzenie MG) oraz zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP).

Zasady ogólne:

Wyznaczanie zdolności technicznych wykonywane jest w oparciu o model matematyczny i odwzorowanie sieci przesyłowej przy wykorzystaniu narzędzi do obliczeń hydraulicznych - SIMONE. Obliczenia wykonywane są przy wykorzystaniu zdefiniowanych przez producenta algorytmów.
W analizach, jako obciążenia poszczególnych punktów uwzględniane są zawarte Umowy przesyłowe i dokonany (Przydział Przepustowości) oraz zawarte Umowy o przyłączenie. W analizach hydraulicznych, dla przyjętego obciążenia sieci, OSP analizuje pracę systemu biorąc pod uwagę integralność i wymagania eksploatacyjne sieci przesyłowej. W ten sposób uwzględniając zdolności na punktach wejścia, dostępne parametry pracy tłoczni oraz systemu przesyłowego OSP określa zdolności, jakie może zaoferować na zasadach ciągłych w poszczególnych punktach wyjścia przy spełnieniu warunku ciśnienia minimalnego określanego dla danego punktu wyjścia.

Zdolność techniczna oznacza maksymalną zdolność ciągłą, jaką operator systemu przesyłowego może zaoferować użytkownikom sieci, biorąc pod uwagę integralność systemu i wymagania eksploatacyjne sieci przesyłowej.
Zdolność techniczna w poszczególnych fizycznych punktach wyjścia należących do danego punktu właściwego (dalej strefy) nie jest równa zdolności technicznej tej strefy.
Zmiana zakontraktowanych ilości w jednej ze stref może mieć wpływ na zdolność techniczną pozostałych stref. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie funkcjonowania systemu przesyłowego, w przypadku zmiany dotychczasowych warunków lub parametrów technicznych pracy urządzeń instalacji lub sieci dla wnioskodawcy zaliczanego do grupy A i B podgrupa II konieczne jest określenie punktu wejścia do systemu, w którym przekazywane będzie paliwo do przesyłania. 
Zdolność techniczna (czy też dostępna zdolność) mogą być zweryfikowane po określeniu punktu wejścia do sytemu.

Zdolność zakontraktowana oznacza zdolność, jaką operator systemu przesyłowego przydzielił użytkownikowi sieci na podstawie umowy przesyłowej.
Przydzielona (czyt. zakontraktowana) zdolność, w rozumieniu definicji (715/ Artykuł 2 pkt. 19) nie uwzględnia podpisanych umów o przyłączenie.

Dostępna zdolność oznacza część zdolności technicznej, która nie została przydzielona i w danym momencie jest nadal dostępna w ramach systemu.
Dostępna zdolność w poszczególnym fizycznym punkcie wyjścia należącym do danej strefy, ograniczona jest przepustowością układu technologiczno – pomiarowego stacji dodatkowo należy uwzględnić lokalne ograniczenia elementów liniowych (małe średnice gazociągów przyłączeniowych).
Dostępna zdolność w poszczególnym fizycznym punkcie wyjścia należącym do danej strefy nie jest równa dostępnej zdolności danej strefy.


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.